loader
Specjalistyczne

Tłumaczenia z zakresu podatków

Zakres tłumaczeń w tej tematyce to między innymi tłumaczenia decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku, podatków czy zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego czy środków transportu, od posiadania psów czy opłaty targowej, skarbowej od osób fizycznych.

Jeśli chodzi o tłumaczenia podatkowe będą one dotyczyć następujących zakresów podatków

- od osób fizycznych

- osób prawnych

- od wartości dodanych VAT

- od darowizn

- gruntowy

- leśny

- korporacyjny

- podatek od dochodów różnego rodzaju

- podatek od czynności

- podatek od majątku

- podatek od obrotu

- podatek w postaci opłat i abonamentów

Tłumaczenia deklaracji podatkowych

Wybrane rodzaje tłumaczeń

Tłumaczenie oświadczenia o ustaleniu, określeniu albo korekcie zobowiązania podatkowego w związku z podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych

Tłumaczenie decyzji w zakresie umorzenia, odroczenia płatności, rozłożenia na raty podatku i zaległości podatkowych

Tłumaczenie decyzji w zakresie umorzenia, odroczenia płatności, rozłożenia na raty podatku a także zaległości podatkowych i odsetek za zwłoke z tytułu podatku

Tłumaczenia zaświadczeń w sprawach podatkowych

Tłumaczenie decyzji, które ustalają zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od środków transportowych

Tłumaczenie dokumentu w formie ustalenia określenia korekty zobowiązania podatkowego.

Tłumaczenie wniosku o umorzenie, rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności podatku.

Tłumaczenie uzasadnienia wniosku

Tłumaczenie wnioskowanej formy w zakresie ulgi podatkowej.

Tłumaczenia rocznych zeznań podatkowych jakie składają wnioskodawcy

Tłumaczenie oświadczeń wnioskodawców w zakresie dochodów uzyskiwanych razem z poświadczeniem o zarobkach z zakładu pracy

Tłumaczenie oświadczenia wnioskodawcy o posiadanej nieruchomości razem z wykazem zawierającym adres, powierzchnie i rodzaj naniesień

Tłumaczenie oświadczenia podatnika o tym jakie środki pieniężne posiada na rachunkach bankowych i lokatach

Tłumaczenie składanych deklaracji podatkowych

Tłumaczenie oświadczenia o środkach transportu, których właścicielem albo leasingobiorcom jest wnioskodawca.

Tłumaczenie oświadczeń o ilości osób, które są we wspólnym gospodarstwie z podatnikiem

Tłumaczenie oświadczenia o dochodach osób, które pozostają we wspólnym gospodarstwie, oświadczeń o chorobach i wypadkach losowych.

Tłumaczenia oświadczeń podatnika o tym jakie posiada nieruchomości razem z wykazem, który będzie zawierał adresy

Tłumaczenie oświadczenia o posiadanych środkach trwałych, które mają w sobie zawarte określnie środka trwałego, wartość wynikającą z ewidencji

Tłumaczenie oświadczenia o środkach posiadanych w rachunkach bankowych, posiadanych papierach wartościowych

Tłumaczenie wyciągu z rachunku bankowego oraz rachunków terminowych

Tłumaczenie oświadczenia o środkach transportowych, których właścicielem albo leasingobiorcą jest wnioskodawca albo też członkowie rodziny, którzy zostają z nim w jednym gospodarstwie domowym.

Tłumaczenie oświadczenia o ilości osób, które są we wspólnym gospodarstwie domowym

Tłumaczenie oświadczenia o chorobach, wypadkach losowych, które powodują tratę zdolności do zarobkowania albo straty materialne

Tłumaczenia dokumentów, które potwierdzają wcześniej podane okoliczności

Tłumaczenie zaświadczeń o uzyskiwaniu pomocy de minimis, albo oświadczenia o tym, że pomocy się nie otrzymuje

Tłumaczenie oświadczenia, że podatnik nie jest przedsiębiorcom, który znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej

Tłumaczenie zaświadczeń o wielkości oraz przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w stosunku do kosztów kwalifikujących do objęcia pomoc, na pokrycie kosztów, których ma być przeznaczona pomoc de minimis.